В съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент 2016/679 на ЕП и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу „Регламент 2016/679“), „Пфлеге Кънект” ЕООД Ви информира за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни, целите, за които обработваме същите, мерките, които предприемаме за тяхната защита, Вашите права и начина за тяхното осъществяване.

Данни за администратора и за контакт с него.

„Пфлеге Кънект” ЕООД, ЕИК 203719451 е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване предметът на дейност на търговското дружество – директен работодател в областта на социалните услуги и посредническа дейност при наемане на работа.

Адресът на „Пфлеге Кънект” ЕООД е гр. Габрово, Община Габрово, ул. „Трети март” № 47, вх. А, ет. 4, ап. 49. На този адрес може да изпращате Вашите искания, по пощата или лично. Може да отправяте исканията си и на следния електронен адрес info@eps-jobs.bg

Какви лични данни събираме

Вие ни предоставяте следните лични данни, име, адрес, дата на раждане, телефон, скайп, фотографски образ, образование, трудов стаж, семейно положение както и лични данни, които сте предоставили в професионалната си автобиография, която имате право да приложите.

С каква цел събираме личните Ви данни

Нуждаем се от тази информация, като директен работодател и като посредник при наемане на работа, за да можем да открием подходящото работно място за Вас.

Тази информация ще бъде разкривана единствено на потенциални работодатели и на лица, при които бъдете командировани.

Конкретно, „Пфлеге Кънект” ЕООД обработва лични данни със следните цели:

– посредничество при наемане на работа на субекта на личните данни;

– обработка на текуща кореспонденция с лица;

– подбор и кариерно развитие на субекта на личните данни;

– предоставяне на информация на държавни органи и длъжностни лица, за които Администраторът е задължен да предоставя информация по закон;

– за целите на трудовото законодателство;

– уебсайтът на „Пфлеге Кънект” ЕООД обработва информация за общо ползване, която ни помага да разберем как използвате нашите услуги, включително търсения и задаване на предпочитания при търсене, водене на отчетност на търсенията, които сте правили в нашия уебсайт и за сърфирането Ви в нея (включително IP адрес, време на посещение, посетени страници, интерактивност на отделните страници, ограничена информация за местоположението, устройството и софтуера на потребителя, първоначално или повторно посещение на страницата, информация за източника на трафик).

Обикновено тази информация събираме автоматично посредством използването на „бисквитки“. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитки

Когато Дружеството обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

На какво правно основание обработва Вашите лични данни

Ние събираме Вашите данни на основания, позволени от европейското и българското законодателство, и по-конкретно:

– за изпълнение на договор: Ние събираме Вашите лични данни, за да можем да изпълним задължението си да Ви намерим подходяща работа или да Ви командироваме на подходящо работно място.

– за изпълнение на законови задължения на Дружеството, свързани основно, но не само с трудовото, осигурителното и данъчното право.

Физически и юридически лица, получаващи Вашата информация.

Дружеството се ангажира да запази поверителността на информацията, свързана с Вас и да спазва всички законови изисквания относно споделянето и разкриването на тази лична информация. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и достатъчно гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита. Дружеството може да разкрие Вашите лични данни на следните получатели, когато това е законно и/или необходимо, на следните лица:

• Работодатели

• Доставчици на услуги по съхранение на бази данни; поддръжка и анализ на интернет страницата ни, както и на информационните ни системи и технологии;

• Доставчици на пощенски и куриерски услуги;

• Централни и местни органи и други публични органи (напр. НАП, НОИ);

• Органи за предотвратяване и разкриване на престъпления и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация от нас;

• Нашите адвокати, професионални консултанти и одитори.

Вашите данни извън Европейската икономическа зона

Ако получателите на вашите данни се намират извън ЕС, ние ще предоставим подходящи гаранции, че данните ви се обработват с дължимите грижа и внимание, които биха се изисквали от получател, базиран в ЕС. Такива прехвърляния ще бъдат предмет на обвързващи корпоративни правила, стандартни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия, както и всеки друг механизъм за защита на данните, който взема предвид вашите права и който е допустим съгласно Общия регламент за защита на личните данни.

Моля, имайте предвид, че Информацията за общо ползване, събрана автоматично чрез някои от използваните от уебсайта бисквитки, може да бъде прехвърлена на сървър на Google в САЩ, тъй като за анализирането на тази информация използваме Google Analytics – уеб услуга на Google LLC (“Google”).

От наше име, Google ще използва тази информация, за да оцени ползването и състави отчети относно функционалността и посещаемостта на уебсайта и да ни предостави допълнителни услуги, свързани с неговата.

Период, за който се съхраняват личните данни

Ще съхраняваме и обработваме Вашите данни за период, не по-дълъг от необходимото за осъществяване на целите, за които същите са събрани, или на съвместими с тях цели.

Как Дружеството защитава личните данни

Дружеството ще предприеме всички необходими действия и мерки, за да гарантира сигурността на личните данни и да избегне неоторизирания достъп до тях, както и тяхното събиране, използване, разкриване, копиране, изменяне, разпореждане, изтриване или друга неправомерна употреба на данните от страна на неупълномощени лица.

Вашите права за защита на личните данни

Вие, като субект на данните, имате следните права:

а/ Право на достъп до личните Ви данни: да знаете дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели и на кого ги разкриваме;

б/ Право да поискате актуализиране (коригиране) на непълни, неточни, неуместни или остарели данни. Освен това може да ограничите обработването, ако: обработваме Вашите лични данни без правно основание; след осъществяване на целите, за които са били събрани; ако сте възразили срещу обработването на основание „легитимен интерес“. В този случай ние няма да ги обработваме (с изключение на нейното съхранение), докато не проверим това твърдение.

в/ Право да възразите срещу: изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране; при наличие на друго законово основание; когато обработването се осъществява на основания нашия легитимен интерес или когато е за целите на директния маркетинг.

г/ Право да поискате да изтрием Вашите лични данни, но е възможно да сме законово задължени да съхраняваме тази информация и да не я изтриваме (или да ограничим обработването за известен период от време, като в такъв случай ще се съобразим с искането за изтриване едва след като сме изпълнили тези изисквания).

д/ Право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предоставени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър), и/или да бъдат предадени на друга организация, но само когато обработваме данните Ви въз основа на договор или Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично.

Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни.

Как да упражните правата си

За да упражните някое от правата си, можете да се свържете на данните за контакт с нас по телефон, на електронната поща на Дружеството, да изпратите писмо по пощата или да попълните формуляр на място в офиса ни. Ще отговорим на всяко искане за достъп до лични данни не по-късно от един месец след подаването му в електронна форма, освен ако не посочите друг предпочитан от Вас начин.

Дружеството може да поиска да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността Ви, (напр. като натиснете линк за потвърждение или като предоставите код за потвърждение), за да упражните правата си.

Промяна на тази политика за поверителност

Ще Ви уведомим за всякакви промени на тази Политика за поверителност чрез публикуване на актуалната й версия на уебсайта ни.
Можете да отправяте всякакви въпроси, свързани с Вашите лични данни, до екипа ни на имейл:

Последна дата на актуализация: 17.07.2020