Изисквания и договор

Изисквания и договор


За кандидатстване за позицията „медицинска сестра” за работа в
Германия са нужни следните изисквания:

 

 • Актуална автобиография, в табличен вид, с данни за образованието и трудовия стаж, с дата и подпис (Европейски стандарт на CV)
 • Акт за раждане. (При промяна на името се изисква документ, който да удостоверява промяната )
 • Копие на личната карта или задграничния паспорт с доказателство за правото на пребиваване
 • Доказателство относно завършено в България или чужбина образование ( диплома, регистрация, справка за предмети и часове, и т.н.)
 • Сертификат за владеене на немски език минимум B2
 • Свидетелство за съдимост
 • Медицинско свидетелство за Работа в Германия
 • За започнали обучението си преди 01.01.2007 е необходимо Удостоверение съгласно Директива 2005/36/ЕС издадено от Министерството на здравеопазването за придобиване на образованието относно:
  • Еквивалентност на дипломата
  • 5 годишна професионална дейност по общи грижи: с пълна отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижите за болния, в рамките на последните 7 години от издаването на удостоверението
  • 3-годишна професионална дейност по общи грижи с пълна отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижите за болния, в рамките на последните 5 години от издаването на удостоверението.

 

 

Важни указания!

 1. Документите, които трябва да се представят, трябва да бъдат на езика на държавата от където са издадени и с превод на немски език, съответно в оригинал и копие или заверено копие. Оригиналите ще бъдат върнати след проверката. 
 2. Кандидата трябва да докаже, че разполага с необходимите познания по немски език за упражняването на професията. Извършва се интервю.
 3. Следвайте точно указанията за нужните документи!

 

Случаи на признаване на нужната квалификация:

 • Ако притежавате Диплома за висше образование на образователно квалификационна степен Бакалавър с професионална квалификация „Медицинска сестра” - Обучението в университета трябва да е започнало след 01.01.2007г.
 • Ако притежавате образователен документ за Медицинска сестра и сте започнали обучението преди посочената в дата (01.01.2007), трябва да представите допълнително Удостоверение от Министерство на Здравеопазването в държавата, в която сте завършили образованието. От това Удостоверение трябва да се вижда, че Вие сте завършили образование, което отговаря на минималните изисквания за професионално обучение съгласно чл.31 от Директива 2005/36/ЕС.
 • Ако минималните изисквания не са изпълнени, директното признаване на дипломата може да се извърши само, ако представите Удостоверение от Министерство на здравеопазването на държавата, в която сте завършили образованието, от което да се вижда, че сте упражнявали действително и законно в тази държава дейности като медицинска сестра по общите грижи, минимум три години през последните пет години преди издаването на удостоверението. Тези дейности трябва да са включвали пълната отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижите за пациента.
 • Ако сте завършили образование по общи медицински грижи, което е било започнало преди посочената дата(01.01.2007) и сте получили професионална квалификация, която не отговаря на посочената(Медицинска сестра), трябва да представите Удостоверение от компетентната служба(за България това е Министерство на здравеопазването) в държавата, в която сте завършили образованието. От това удостоверение трябва да се вижда, че сте завършили образование, което отговаря на минималните изисквания за професионално образование съгласно чл. 31 от Директива 2005/36/ЕС и че въз основа на това образование придобития образователен документ е еквивалентен на посочените в Приложение V № 5.2.2. от Директива 2005/36/ЕС документи.
 • Ако образователния документ е еквивалентен на документите, посочени в Приложение V № 5.2.2. от Директива 2005/36/ЕС, но образованието не отговаря на минималните изисквания, директно държавно признаване може да се извърши само, ако представите допълнително Удостоверение от компетентната служба в държавата, в която сте завършили образованието, от което да се вижда, че сте упражнявали в тази държава действително и законно дейност като медицинска сестра поне три години през последните пет години преди датата на издаване на удостоверението. Тези дейности трябва да включват пълна отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижите за пациента.

Повече информация относно издаването на удостоверения от министерството на здравеопазването има на адрес : www.mh.government.bg